Przewodnik po urzędzie

Poniżej znajduje się lista niektórych usług świadczonych przez Urząd Gminy w Wielka Wieś wraz z ich opisem. Aby dowiedzieć się więcej o interesującej Cię usłudze wybierz link z nazwą usługi.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Geodezji
pok. nr 134, 135, 137, 138

Rozłożenie na raty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew lub krzewów
Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew lub krzewów
Uzgodnienie na umieszczenie/przejście siecią/przyłączem w pasie drogi
Zezwolenie na  wykonanie zjazdu z nieruchomości na drogę będącą w zarządzie Wójta Gminy Wielka Wieś
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Wydanie opinii w sprawie dostępności komunikacyjnej działki do drogi publicznej
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym do celów emerytalno - rentowych
Pas drogowy - umieszczenie reklamy
Wydanie zaświadczenia dotyczącego posiadania kwalifikacji rolniczych lub osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu  wykonania przyłącza gazowego, wodociągowego, energetycznego
Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Stanowisko architektury i planowania przestrzennego 
pok. nr 119

Wydanie zaświadczenia z ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/144/93 z dnia 12.02.1993r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 5, poz. 21 z dnia 25.03.1993r.) lub Uchwałą Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXVIII/178/2005 z dnia 11.03.2005r. (Dz. Urz. Woj. małopolskiego Nr 215 poz. 1446 z dnia 20.04.2005r).
Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
Wydanie zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś
Wydanie zaświadczenia z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś
Wydanie wypisu i wyrysu z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Wieś

Referat Promocji i Rozwoju
pok. 110, 111

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
Przeprowadzenie zbiórki publicznej
Organizacje pozarządowe 

Urząd Stanu Cywilnego
pok. USC1

Zmiana imienia i nazwiska
Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
Sporządzenie aktu zgonu
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Transkrypcja aktu stanu cywilnego
Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Dowody osobiste
pok. USC2

Wymiana dowodu osobistego

Ewidencja ludności
pok. USC2

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące dla obywateli RP
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli RP
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Referat Podatków i Opłat
pok. 131, 132, 133

Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości - osoby fizyczne
Zgłoszenie środka transportu do opodatkowania i korekta deklaracji w podatku od środków transportowych
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – osoby prawne
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzające stan zaległości
Zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zapłaty, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od środków transportowych
Umorzenie zaległości podatkowych, umorzenie odsetek za zwłokę w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym.
Zwrot opłaty skarbowej
Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych

Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej
pok. 133

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana, wykreślenie, zawieszenie)
Zezwolenie na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych                                                                     
2015-10-30