Praca w Urzędzie

Aktualne nabory na stanowiska urzędnicze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Zasada Fachowości

Zgodnie z zaleceniami w zakresie wprowadzania zasady fachowości Zarządzeniem nr 74/2005 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 17 października 2005 roku przyjęty został:

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ,
ORAZ KIEROWNICZE W  JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
I. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na wolne  stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o kryterium jawności, otwartości, konkurencyjności i fachowości  oraz zagwarantowania równego dostępu do miejsc pracy w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.
II. Przedmiot procedury :
1. Procedura określa zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze zatrudnianych na podstawie umowy o pracę oraz mianowania.
2. Konkurs nie dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania oraz pracowników  zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
3. Nabór na stanowiska pomocnicze i obsługi odbywa się  w trybie analizy złożonych  ofert pracy.
III. Opis postępowania :
1. Ogłoszenie o konkursie.
2. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze jest otwarty i konkurencyjny.
3. Informację o wolnym stanowisku pracy należy podać do publicznej wiadomości poprzez:
a. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
b. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
4.Ogłoszenie o naborze powinno zawierać w szczególności:
a. nazwę i adres jednostki organizacyjnej,
b. określenie stanowiska urzędniczego,
c. wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym,
d. zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym ,
e. miejsce i termin składania dokumentów.
5. Przy formułowaniu wymagań dla stanowiska urzędniczego kierowniczego, na które jest przeprowadzany konkurs, w zakresie kwalifikacji oraz predyspozycji kandydatów należy w szczególności uwzględnić :
a. wykształcenie
b. przygotowanie merytoryczne
c. umiejętność kierowania zespołem
d. umiejętność pracy w zespole
e. doświadczenie zawodowe
f. komunikatywność
g. kreatywność
h. zdolności analityczne
6. Na stanowisku urzędniczym może zostać zatrudniona osoba , która spełnia następujące wymagania:
a. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
b. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
c. cieszy się nieposzlakowaną opinią ,
d. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
e. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
7. Na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być zatrudniona osoba , która spełnia wymagania określone w pkt.6 oraz dodatkowo :
a. posiada wykształcenie wyższe
b. posiada co najmniej dwuletni staż pracy  na stanowiskach urzędniczych w organach administracji publicznej, w służbie cywilnej, służbie zagranicznej lub innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.
IV. Przyjmowanie dokumentów:
1.Dokumenty aplikacyjne składane są w Biurze Obsługi Petenta Urzędy Gminy Wielka Wieś.
2.Dokumenty aplikacyjne rejestrowane i przechowywane są  przez Sekretarza Gminy Wielka Wieś.
3.Termin składania dokumentów aplikacyjnych powinien być nie krótszy niż 14 dni od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa w pkt. III ust.3
V. Komisja rekrutacyjna
Procedurę naboru przeprowadza Komisja Rekrutacyjna , którą powołuje Wójt Gminy Wielka Wieś osobnym zarządzeniem.
VI. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych (etap I)
1. Komisja Rekrutacyjna zapoznaje się ze wszystkimi dokumentami złożonymi przez kandydatów i ustala czy spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
2. Komisja Rekrutacyjna  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dopuszcza kandydata do rozmów kwalifikacyjnych .
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie mogą być powołane osoby, których łączą więzy pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego stopnia.
4. W przypadku nie dopuszczenia kandydata do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna uzasadnia swoją decyzję pisemnie.
5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu o konkursie i zostali dopuszczeni do II etapu konkursu.
6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydatów o dopuszczeniu ich do II etapu oraz informuje o terminie rozmów kwalifikacyjnych , natomiast osobom , które nie zakwalifikowały się do II etapu wysyła powiadomienie.
VII. Ogłoszenie listy kandydatów , którzy spełniają wymagania formalne :
1. Po upływie terminu złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz dokonaniu wstępnej selekcji umieszcza się na stronie internetowej Urzędu , na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów spełniających wymagania formalne jakie zostały określone w ogłoszeniu.
2. Lista kandydatów o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Lista kandydatów, o której mowa wyżej zostanie umieszczona w sposób określony w ust. 1 do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
VIII. Dokonanie selekcji końcowej kandydatów ( II etap)
1. Na selekcję końcową składają się:
a. test kwalifikacyjny
b. rozmowa kwalifikacyjna
2. Test kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
3. Każde pytanie w teście ma skalę punktową od 0 do 1.
4. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej ma na celu zweryfikowanie wiedzy kandydata dotyczącej administracji samorządowej oraz sprawdzenie umiejętności i predyspozycji prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na danym stanowisku.
5. Każdy członek komisji   podczas rozmowy kwalifikacyjnej może przydzielić kandydatowi od 1 do 10 punktów.
IX. Ogłoszenie wyników  oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.
1.Po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna wybiera kandydata , który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów.
2.Z przeprowadzonego naboru zostaje sporządzony protokół w którym zawarte są m. in. następujące informacje:
a. określenie stanowiska urzędniczego  , na które został przeprowadzony nabór kandydatów z wyszczególnieniem liczby kandydatów   jednak nie więcej niż 5 najlepszych  kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze podając imiona , nazwiska i adresy.
b. zastosowanie metod i technik naboru
c. uzasadnienie dokonanego wyboru
X. Podanie do wiadomości wyników naboru.
1. Informacja o wynikach naboru zawiera :
a. nazwę i adres jednostki
b. określenie stanowiska urzędniczego
c. imię i nazwisko wybranego kandydata w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
d. podanie uzasadnienia dokonanego wyboru kandydata lub uzasadnienie o nie zatrudnieniu żadnego z kandydatów
2. Informacje powyższe upowszechnia się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Wielka Wieś, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie 14 dni od zatrudnienia kandydata przez okres  3-ch miesięcy.
2014-04-12