Ochrona Danych Osobowych

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych. 


Urząd Gminy Wielka Wieś informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, jest Gmina Wielka Wieś
z siedzibą; Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Wielka Wieś.


Informujemy, że: 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)

 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Gminy Wielka Wieś.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 04 maja 2016).

 7. W szczególnych przypadkach Państwa dane przetwarzane będą na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

 8. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Stanisław Kasprzyk e-mail: inspektorodo@wielka-wies.pl


Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

2018-05-25