Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wielka Wieś

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z planowaną aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wielka Wieś istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie z niej obiektów zabytkowych, które utraciły swoje walory historyczne bądź są w złym stanie technicznym lub/oraz ujęcie w niej obiektów zabytkowych charakteryzujących się wartościami historycznymi, zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Wielka Wieś. Wnioski należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie lub listownie do Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2023 r.


szczegóły: https://bip.malopolska.pl/gwielkawies,a,2202185,zawiadomienie-wojta-gminy-wielka-wies-w-sprawie-aktualizacji-gminnej-ewidencji-zabytkow-gminy-wielka.html

2022-12-05