STRATEGICZNE DOKUMENTY GMINY WIELKA WIEŚ

Wszystkie dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej


STATUT GMINY


Statut Gminy Wielka Wieś


STRATEGIA ROZWOJU GMINY


Aby kreować ciągły rozwój naszej gminy, została opracowana Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2030. Strategia ta uwzględnia liczne potrzeby lokalne, a także obecne i przyszłe uwarunkowania społeczno-gospodarcze.
Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2007-2015.pdf


Strategia Rozwoju Gminy Wielka Wieś na lata 2004-2007.pdf


PLAN ROZWOJU GMINY


Uchwałą  Rady Gminy Wielka Wieś Nr XXXII/150/2004 z dnia 30 listopada 2004 został przyjęty Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Wieś.

Jest to średniookresowy dokument planistyczny, mający na celu określenie głównych zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie gminy w latach 2004-2006 przy zaangażowaniu środków własnych gminy oraz zewnętrznych źródeł finansowania, a w szczególności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W dokumencie tym znajdują się także informacje na temat planowanych projektów i zadań inwestycyjnych na lata następne, tj. 2007-2013. Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Wielka Wieś, Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielka Wieś, Program Ochrony Środowiska Gminy Wielka Wieś, Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wielka Wieś oraz uchwały budżetowe.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Wieś.doc


Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wielka Wieś.pdf


PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Interaktywna przeglądarka Planu: www.plan.wielka-wies.pl


PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI


Będkowice


Giebułtów


Modlnica 


BUDŻET GMINY WIELKA WIEŚ


Budżet Gminy Wielka Wieś


LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA SZCZEGÓLNIE
  UZDOLNIONYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY WIELKA WIEŚ


Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś


 


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii


 


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2020


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2020Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2014-04-12