Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Wielka Wieś

RG.0002.4.2014                                                                             Wielka Wieś, dnia 18 czerwca 2014 r.Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
informuje, że dnia 26 czerwca 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00
na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Modlnicy
odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1.    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.    Wręczenie stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś uczniom za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od Rejonowej Spółdzielni Kółek Rolniczych z przeznaczeniem na cele publiczne.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Wielka Wieś.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Wielka Wieś zadań w zakresie zarządzania starodrożem drogi krajowej nr 94 w km 320+980 – 321+150 zlokalizowanym w miejscowości Biały Kościół.   
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2013.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia „VI Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu na „Najlepsze Eko-gospodarstwo w Gminie Wielka Wieś” w 2014 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Koła Łowieckiego „Lisi Jar”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2025 rok
15.    Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2014-06-18