Zaproszenie na XXXVII sesję Rady Gminy

RG.0002.3.2014 Wielka Wieś, dnia 29 kwietnia 2014 r.
Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 6 maja 2014 r. /wtorek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś
Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1.Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.Zatwierdzenie protokołów z sesji z dnia 30.01.2014 r. oraz 27.03.2014 r. 
3.Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru „Modlnica -9” oraz do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Modlniczka-1”     i „Modlnica - 9”.  
4.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w Gminie Wielka Wieś w 2014 roku. 
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2014-2016”.
6.Prezentacja sprawozdania z rocznej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi za 2013 rok. 
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Wieś na lata 2013 – 2032”.
8.Podjęcie uchwał w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości i zastosowania projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego  i  karty inwentaryzacyjnej  przed wyłożeniem jej do publicznego wglądu. 
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawiania części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczych Staży Pożarnych.  
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wielka Wieś”.   
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Ochrony Zdrowia w Gminie Wielka Wieś na lata 2014-2017.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014. 
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2022 rok przyjętej uchwałą Nr XXXIV/372/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r. 
17.Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące. 

Tagi dla strony:

2014-04-30