Zaproszenie na XXXIX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
informuje, że dnia 28 sierpnia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00
w świetlicy wiejskiej w Modlnicy
odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1.    Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2.    Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Zielonkach podinsp. mgr inż. Włodzimierza Gamrata dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Wielka Wieś.
3.    Zatwierdzenie protokołów z sesji z dnia 06.05.2014 r. oraz 26.06.2014r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ „ Pierwszy Dzwonek w gminie Wielka Wieś” na rok 2014.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie realizacji ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w ramach projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Biały Kościół, Gmina Wielka Wieś” zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2025 rok przyjętej uchwałą Nr XXXVIII/437/2014 Rady Gminy Wielka Wieś  z dnia 26 czerwca 2014r.
9.    Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

Tagi dla strony:

2014-08-20