Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. /środa/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 27 września 2016 roku.
3)    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu klasy VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2017.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIX/208/2016 z dnia 20 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dopłat do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
15)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
16)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy.

Tagi dla strony:

2016-11-23