Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieśinformuje, że dnia 27 marca 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlniczceodbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych oraz udzielenia bonifikaty.
3. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlniczce.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli i  innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Modlniczce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Wieś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2014- 2022 rok przyjętej uchwałą Nr XXXIV/372/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2013r.
15. Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

 

2014-03-20