Zapowiedź XXI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 r. /czwartek/  o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołu z dnia 20 października 2016 roku.
3) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 10 marca 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2016.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2016-2025.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
10) Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
11) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2016-12-22