XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 października 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji


Porządek obrad sesji przewiduje:


1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dnia 30 września 2021r. oraz z dnia 12 października 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /działka nr 195/30 w Szycach/
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz dla pełnomocnika ds. wyborów w wyborach na sołtysa w dniu 7 listopada 2021r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Giebułtowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-10-22