XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 24 kwietnia 2018 r. /wtorek/
o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 , odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 23 marca 2018 r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś – w granicach obszarów „Modlniczka-8” i  „Modlniczka-9”.
4)    Prezentacja multimedialna pn. „Aktualny stan techniczny i funkcjonalny wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Wielka Wieś, z uwzględnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wielka Wieś realizowanego ze środków własnych Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w latach 2018-2021”.
6)    Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w: Bęble, Będkowicach, Białym Kościele, Giebułtowie, Tomaszowicach i Wielkiej Wsi.
7)    Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2032”.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby prawnej z przeznaczeniem na cele publiczne.
9)    Podjęcie uchwał w sprawach odpłatnego nabycia przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr LII/234/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Modlnica.
11)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2018-04-17