XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 25 sierpnia 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/360/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzajemną współpracę pomiędzy Gminą Wielka Wieś, a Województwem Małopolskim oraz wszystkie Gminy będące członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w zakresie tworzenia i finansowania systemu zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś, a Gminą Zabierzów oraz Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, określającego zasady współpracy w zakresie „Budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79”– zapewnienia utrzymania istniejących powiązań komunikacyjnych oraz ruchu technologicznego budowy i objazdów w trakcie realizacji powyższego zadania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w bezpłatne użytkowanie części budynku komunalnego nr 51 położonego przy ulicy Krakowskiej w Wielkiej Wsi, stanowiącego gminny zasób nieruchomości. /KGW Wielkowsianki/
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w bezpłatne użytkowanie części budynku komunalnego nr 51 położonego przy ulicy Krakowskiej w Wielkiej Wsi, stanowiącego gminny zasób nieruchomości. /Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych/
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś
z przeznaczeniem na cele publiczne. /dz. 265, Będkowice/
12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /dz. 195/29, Szyce/
13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. /dz. 965/216, Modlniczka/
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce i Wielka Wieś.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu pożarniczego Magirus-Deutz w formie darowizny na rzecz Gromady Bajkowce, Ukraina.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
20. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-09-24