XXXVI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 23 marca 2018 r. /piątek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.Proponowany porządek obrad sesji przewiduje: • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 • Zatwierdzenie protokołów z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz z dnia 27 lutego 2018 r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Czajowicach.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2018 roku”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wielka Wieś na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.

 • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Serdecznie zapraszamy!

2018-03-16