XXXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 sierpnia 2021 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XXXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.
Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 30 czerwca 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/271/2020 Rady Gminy Wielka Wies z dnia 22 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego i karty inwentaryzacyjnej przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w bezpłatne użytkowanie części budynku komunalnego nr 51 położonego przy ul. Krakowskiej w Wielkiej Wsi, stanowiącego gminny zasób nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/421/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wielka Wieś.
22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Wielka Wieś.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
27. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
28. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2021-08-18