Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieśinformuje, że dnia 30 stycznia 2014 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Giebułtowie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i uchwalenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z sesji z dnia 27.11.2013 r. oraz 30.12.2013r.
3. Informacje i omówienie projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, przez pracowników Małopolskiej Agencji Energii i Środowiska Sp. z o.o. - Partnera Administratora projektu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie dotyczącym obszaru „Bębło-4”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Wielka Wieś w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2014 – 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/204/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Wielka Wieś do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Metropolia Krakowska „z siedzibą w Krakowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 października 2012.
12. Informacje Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Serdecznie zapraszamy!

2014-01-23