XXXIX Zwyczajna Sesja Rady

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 listopada 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XXXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji
Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 28 października 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Białym Kościele, dla którego Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/373/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych Gminy Wielka Wieś.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a właścicielem działek nr 814/3, 814/4 i 813/3, w miejscowości Modlnica, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej – ul. Podchruście w miejscowości Modlnica.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Powiatem Krakowskim w przedmiocie współpracy w zakresie inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszego na drodze powiatowej – ul. Kawiory w miejscowości Będkowice”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/220/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/178/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/36/2019 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wielka Wieś.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wielka Wieś.
19. Podjęcie uchwały w sprawie do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021 Nr XXVII/311/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 grudnia 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
21. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
22. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-11-19