XXXIX Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 czerwca 2018 r. /wtorek/
o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 29 maja 2018 r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszaru „Modlniczka-8”.
4)    Prezentacja multimedialna pn. „Aktualny stan techniczny i funkcjonalny wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Wielka Wieś, z uwzględnieniem bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/133/2008 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś”.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/389/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wielka Wieś.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2017.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.
14)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2018-06-20