XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś 2021

RG.0002.6.2021 Szyce, dnia 20 maja 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 27 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w systemie zdalnym XXXIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 29 kwietnia 2021r. oraz z dnia 13 maja 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu „Targu Wielkowiejskiego” w Gminie Wielka Wieś.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Uchwały Nr XL/421/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany i Zabierzów porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2022-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadań z zakresu bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych dla ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś Porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Właścicielem działki nr 30/1, w miejscowości Giebułtów, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej – ulica bez nazwy, zlokalizowanej na działce nr 29 w miejscowości Giebułtów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie działki ewidencyjnej wraz z budynkiem komunalnym stanowiącą gminny zasób nieruchomości, w drodze bezprzetargowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka-10”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw: Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś i Wierzchowie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
21. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2021-05-21