XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 listopada 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1
odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołów z dnia 28 września 2017 r. oraz z dnia 30 października 2017 r.
3)    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś w roku szkolnym 2016/2017.
4)    Podjęcie uchwał dot. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych z terenu Gminy Wielka Wieś w ośmioletnie szkoły podstawowe.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr LII/234/2002 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie wsi Modlnica.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/218/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dopłat do taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
12)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2017-11-23