XXXI Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 kwietnia 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXXI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:


1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 25 marca 2021r.
3) Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4) Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym.
6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego w Wielkiej Wsi, dla którego Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej planów budowy zbiornika przeciwpowodziowego W_GZW_955 w Giebułtowie i Pękowicach, przewidzianego w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej planów budowy zbiornika przeciwpowodziowego W_GZW_978 w Prądniku Korzkiewskim, przewidzianego w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Właścicielami działek nr 903/26 i 903/8 w miejscowości Modlniczka, w przedmiocie współpracy w zakresie przebudowy odcinka drogi gminnej – ul. Zielona, zlokalizowanej na działce nr 899 w miejscowości Modlniczka.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
12) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele publiczne.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby prawnej, z przeznaczeniem na cele publiczne.
15) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
18) Wolne wnioski i sprawy bieżące.
19) Zamknięcie sesji.

2021-04-23