XXX Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 marca 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXX Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji
Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 25 lutego 2021r.
3) Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4) Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021 „Zatrzymać przemoc”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/144/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Żłobka Samorządowego w Modlniczce.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania odcinka koryta Kluczwody.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2021 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a właścicielami działek o nr 117/1 i 132/6, 954, 956, 959, 132/10, 132/11, w miejscowości Modlnica, w przedmiocie współpracy w zakresie należytego utrzymania stanu nawierzchni drogi ul. Przygranicznej – działka nr 121 w miejscowości Modlnica.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie obszaru „Prądnik Korzkiewski-2”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
12) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
13) Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka Wieś.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
16) Wolne wnioski i sprawy bieżące.
17) Zamknięcie sesji.

2021-03-18