XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 , odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/322/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w częściach miejscowości Bębło, Biały Kościół i Wierzchowie, nadania nazw ulic w miejscowości Bębło i nadania nazw ulic i placu w miejscowości Biały Kościół.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/239/2017  Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 26 stycznia w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szyce.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/97/2015 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wspólnego prowadzenia z Powiatem Krakowskim zadań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Wielka Wieś.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. Ł. na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
14)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2017-09-21