XXVIII Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 stycznia 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXVIII Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.  Transmisja z sesji

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 29 grudnia 2020r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na roku 2021.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
6) Podjęcie uchwały w sprawie rezolucji Rady Gminy Wielka Wieś, adresowanej do władz publicznych, dotyczącej podjęcia działań prowadzących do zmiany przebiegu granic rezerwatu przyrody Dolina Kluczwody, polegających na powiększeniu obszaru tego rezerwatu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
8) Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
12) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


2021-01-22