XXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 sierpnia 2017 r. /środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2)    Zatwierdzenie protokołu z dnia 28 czerwca 2017 r.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu „Małopolska Niania w Gminie Wielka Wieś”.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji projektu pod nazwą „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Wielka Wieś”.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych i niskowydajnych kotłów węglowych na proekologiczne źródła ciepła w ramach zadania: „PONE w Gminie Wielka Wieś w 2017 roku”.
7)    Podjęcie uchwał w sprawach odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na cele publiczne przez okres przekraczający 3 lata.
9)    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
10)    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych publicznych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
11)    Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania mienia, należności, zobowiązań i dokumentacji Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele.
12)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
13)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
14)    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2017-08-23