XXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś, informuje, że dnia 28 czerwca 2017 r. /środa/, o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


 Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:



 • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 • Zatwierdzenie protokołu z dnia 25 maja 2017 r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia IX Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielka Wieś.

 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2017 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.

 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele.

 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2016.

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.

 • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2017-06-22