XXVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 26 listopada 2020 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXVI Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.  
Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:

1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 22 października 2020r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/2016 RADY GMINY Wielka Wieś z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 492 ze zm.).
4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/74/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 16 grudnia 2019 roku Nr XIV/178/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a Skarbem Państwa – Starostwem Powiatowym w Krakowie i Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie dotyczącego lokalizacji ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Giebułtów.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a ARKON WIDOKOWA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie w przedmiocie współpracy Stron w zakresie należytego utrzymania stanu nawierzchni drogi ul. Wierzbowej i ul. Bukowej – działka nr 518/4, w miejscowości Modlnica.
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wielka Wieś.
10) Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
13) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Gościom proponujemy śledzenie posiedzenia poprzez transmisję na platformie esesja.tv .


Link do transmisji:


https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/517/rada-gminy-wielka-wies.htm
Tagi dla strony:

2020-11-20