XXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 22 października 2020 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:


1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 22 września 2020r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/227/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu poprawy gospodarki wodnej i małej retencji na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach zadania: „Złap deszcz”.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a NEPTUNE Kraków Sp. z o.o. w przedmiocie warunków realizacji przebudowy drogi krajowej DK 94 w miejscowości Modlniczka od km1+536,40 do km 1+861,80 w zakresie budowy chodnika.
5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6) Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/171/2008 Rady Gmin Wielka Wieś z dnia 1 października 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Giebułtów.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele publiczne.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
15) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Transmisja z sesji


2020-10-16