XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

RG.0002.4.2017 Szyce, dnia 12 kwietnia 2017 r.


Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 20 kwietnia 2017 r. /czwartek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Zatwierdzenie protokołów z dnia 23 lutego 2017 r. i 23 marca 2017 r.
3) Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi za rok 2016 (zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
4) Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów na lata 2017-2018”.
6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wielka Wieś do zawarcia z Gminą Miejską Kraków – miastem na prawach powiatu – porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie osób z terenu Gminy Wielka Wieś.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Plecak wiedzy – kompleksowy program rozwoju dla Szkoły Podstawowej w Modlnicy i Gimnazjum w Białym Kościele w Gminie Wielka Wieś” z podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w: Bęble, Będkowicach, Czajowicach, Giebułtowie, Modlnicy, Modlniczce, Tomaszowicach, Wielkiej Wsi.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od Powiatu Krakowskiego z przeznaczeniem na cele publiczne.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby prawnej z przeznaczeniem na cele publiczne.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej państwowy zasób nieruchomości, przez okres przekraczający 3 lata.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
15) Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Zabierzów z Gminą Wielka Wieś w celu wykonania zadania publicznego polegającego na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Ujazd – Gmina Zabierzów oraz w miejscowości Tomaszowice – Gmina Wielka Wieś.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
18) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2017-04-12