XXIX Sesja Zwyczajna Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 25 lutego 2021 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w trybie zdalnym XXIX Sesja Zwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji


Proponowany porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z 28 stycznia 2021r.
3) Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wielka Wieś na lata 2021 – 2026.
5) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2021 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.
6) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej. [Będkowice]
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości w drodze bezprzetargowej. [Biały Kościół]
9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.
10) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszarów „Modlnica-10” i „Modlnica-11”.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Wielka Wieś a właścicielem działki nr 461/6, w miejscowości Modlnica, w przedmiocie współpracy Stron w zakresie należytego utrzymania stanu nawierzchni drogi ul. Polnej – działka nr 486/8, w miejscowości Modlnica.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2021.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2021-2030.
14) Wolne wnioski i sprawy bieżące.

2021-02-19