XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że w związku z wnioskiem Wójta Gminy dnia 23 marca 2017 r. /czwartek/ o godz. 8.15 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się nadzwyczajna XXIV Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1)    Otwarcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.
2)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały Nr XXIX/421/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Wieś.
3)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie dotyczącym obszaru „Wielka Wieś - 10”.
4)    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do priorytetowego programu „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w ramach tego programu.
5)    Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
6)    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2017.
8)    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2017-2025.
9)    Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2017-03-20