XXII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 22 czerwca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Porządek obrad: • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 • Przyjęcie protokołu z dnia 28 maja 2020 r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi.  

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Wielka Wieś realizowanego ze środków własnych Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w latach 2020– 2023”.  

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś.  (Spółka ARKON)

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielka Wieś porozumienia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wielka Wieś. (Nieruchomości "ART-BUD”)

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble.

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby prawnej z przeznaczeniem na cele publiczne.  (obręb Tomaszowice)

 • Debata nad Raportem o stanie gminy Wielka Wieś za 2019 rok.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wielka Wieś za rok 2019.  

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2019 rok.  

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wielka Wieś za rok 2019.  

 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.  

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2020.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.  

 • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2020-06-15