XXI Sesja Rady Gminy

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 30 kwietnia 2020r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Wielka Wieś realizowanego ze środków własnych Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w latach 2020– 2023”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Szycach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” dla Gminy Wielka Wieś.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania dróg dojazdowych wybudowanych przez GDDKiA O/ Kraków wybudowanych w ramach inwestycji „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 w km 325+299,78 do km 326+048,37 wraz z rozbudową skrzyżowania DK94 z drogą powiatową nr 2132K w formie ronda w km 325+802,61 w miejscowości Modlnica na terenie gminy Wielka Wieś, powiat krakowski, województwo małopolskie.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne. (obręb Modlnica)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osoby fizycznej, z przeznaczeniem na cele publiczne.
(obręb Tomaszowice)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
12. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2020-05-22