XX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 kwietnia 2020 r. /czwartek/  o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś o charakterze zdalnym.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 6 kwietnia 2020r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/181/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wielka Wieś.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. (działka nr 283/3 Prądnik Korzkiewski)
6. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. (działka nr 743 Będkowice)
7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. (działka nr 131/6 i 131/7 Prądnik Korzkiewski)
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu unijnego pod nazwą „Rozwój e-administracji i e-usług publicznych w Gminie Wielka Wieś”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
12. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2020-04-23