XVI Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 23 stycznia 2020 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z dnia 30 grudnia 2019r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Wielka Wieś na roku 2020.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Giebułtów-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś dla obszaru „Wielka Wieś-1” w zakresie niektórych ustaleń tekstowych planu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/186/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/187/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. Rady Gminy Wielka Wieś w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

 14. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2020-01-17