XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 czerwca 2022 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XLVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji

Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 31 maja 2022 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie prowadzenia lokalnych działań mających na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w bezpłatne użyczenie części budynku komunalnego nr 4 położonego przy ulicy Królowej Jadwigi w miejscowości Biały Kościół, stanowiącego gminny zasób nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.
8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wielka Wieś za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wielka Wieś za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wielka Wieś za rok 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2022-06-23