XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś zawiadamia, że planowana na dzień 31 marca 2022 r. /czwartek/ XLIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś, zostaje przełożona na dzień 04 kwietnia 2022 r. / poniedziałek /, godzina 15:00 w Urzędzie Gminy. Porządek posiedzenia pozostaje bez zmian. Transmisja z sesji
Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 03 marca 2022 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielka Wieś na lata 2022-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielka Wieś uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/227/2020 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy gospodarki wodnej i małej retencji na terenie Gminy Wielka Wieś w ramach zadania: „Złap deszcz”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne. / Modlniczka
10. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości. / Giebułtów
11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. / Modlnica
12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. / Wielka Wieś
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
15. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2022-03-28