XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 23 marca 2022 r. /środa/ o godz. 15.30 odbędzie się w Urzędzie Gminy XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś. Transmisja z sesji


Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Wielka Wieś na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w zakresie finansowania wydatków oraz pokrycia zryczałtowanych kosztów związanych z zapewnieniem wyznaczonych miejsc czasowego pobytu osób przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z zapewnieniem im niezbędnego wyżywienia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wielka Wieś do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
7. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.


2022-03-22