XLII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś


informuje, że dnia 12 października 2018r. /piątek/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1; odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z XL i XLI Sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości projektu sporządzonego spisu inwentaryzacyjnego  i  karty inwentaryzacyjnej  przed wyłożeniem ich do publicznego wglądu.

 5. Pojęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w miejscowościach: Bębło, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Tomaszowice, Szyce.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś na rzecz osób fizycznych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania publicznego pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.

 11. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2018-10-05