XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 19 września 2018r. /środa/ o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.    Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielka Wieś.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+, Edukacja szkolna, Współpraca Szkół.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie :  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielka Wieś.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie : zasad usytuowania na terenie gminy Wielka Wieś miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/190/2016 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będkowicach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania publicznego pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2018.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2018-2025.
13.    Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.


2018-09-11