XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

RG.0002.13.2021 Szyce, dnia 21 grudnia 2021 r.


Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 grudnia 2021 r. /wtorek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy XL Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 25 listopada 2021r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji projektu „Samorządowy Klub Dziecięcy w Białym Kościele szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 23 stycznia 2020 roku Nr XVI/194/2020 w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/36/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wielka Wieś.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/188/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych w Gminie Wielka Wieś.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
13. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022.
14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
15. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.


Ze względu na wzrost zachorowań bezpośrednio na sali obrad będą uczestniczyć wyłącznie zaproszeni Radni, Władze Gminy, Skarbnik, Sekretarz oraz Radca Prawny. Pozostałym gościom proponujemy śledzenie posiedzenia poprzez transmisję na platformie esesja.tv .


Link do transmisji:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/517/rada-gminy-wielka-wies.htm

2021-12-21