XIX Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 6 kwietnia 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00, odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dnia 23 stycznia 2020r. oraz z dnia 9 marca 2020r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Wieś w 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych zasad naliczania stawek czynszu z tytułu najmu pomieszczeń/lokali stanowiących gminny zasób nieruchomości w związku z koniecznością minimalizacji skutków epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE – „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” oraz na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji tego projektu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Wielka Wieś do realizacji Projektu EKO-TEAM, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2020-2025.
11. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, wolne wnioski i sprawy bieżące.


W związku z zaostrzeniem przepisów ograniczających możliwość organizowania zgromadzeń oraz na podstawie pozytywnej opinii Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
XIX Sesja Rady Gminy Wielka Wieś odbędzie się zdalnie z rejestracją wideo jej przebiegu.
Zgodnie z przywołaną opinią nagranie z sesji może być opublikowane w terminie późniejszym w przypadku braku transmisji online.zwierząt

2020-03-31