XIV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 16 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XIV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Wieś.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  7. Zamknięcie Sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

Tagi dla strony:

2019-12-12