XIII Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 28 listopada 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z dnia 28 października 2019r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/228/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Wielka Wieś pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wielka Wieś nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne. (obręb W. Wieś)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne. (działka nr 194/1 W. Wieś)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie (użyczenie) pomieszczeń w budynku komunalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, w trybie bezprzetargowym. (LKS „Orzeł 1948” Bębło)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie (użyczenie) pomieszczeń w budynku komunalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, w trybie bezprzetargowym. (OSP Bębło)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie (użyczenie) pomieszczeń w budynku komunalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, w trybie bezprzetargowym. (Gminna Biblioteka Publiczna)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku komunalnym, zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia Gminie Wieka Wieś przez Skarb Państwa - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad działki ewidencyjnej nr 985/1 w miejscowości Modlniczka z przeznaczeniem na lokalizację chodnika.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej.

 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Komisjach stałych Rady Gminy Wielka Wieś.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/403/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 29 maja 2018r. - w sprawie udzielenia dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielka Wieś.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2019-2025.

 21. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Tagi dla strony:

2019-11-21