X sesja Rady Gminy 2019

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 sierpnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się X Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje: 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz z dnia 12 sierpnia 2019r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019 i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Miejskiej Kraków.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Szycach.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z boiska sportowego w Modlniczce.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi GOPS.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Wielka Wieś oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Wielka Wieś

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/353/2017 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wielka Wieś oraz trybu
  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Wieś do realizacji projektu „Samorządowy Żłobek w Modlniczce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wielka Wieś.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, w zakresie obszaru „Modlniczka-8”.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś – w granicach obszarów: „Modlnica–10”, „Modlnica–11”, „Prądnik Korzkiewski-2”.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w zakresie ustaleń dotyczących ograniczeń wysokości obiektów budowlanych w rejonie lotniska Kraków-Balice oraz uszczegółowienia ustaleń w zakresie układu hydrograficznego.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlniczka – 10”.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka – 10”.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021

 22. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś
  z przeznaczeniem na cele publiczne. ( dot. działki 18/6 - Modlniczka)

 23. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś
  z przeznaczeniem na cele publiczne. (dot. działek 290/1, 292/4, 292/6 - Biały Kościół)

 24. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś
  z przeznaczeniem na cele publiczne. (dot. działki 365/5 – Biały Kościół)

 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących gminny zasób nieruchomości oraz zasad nabywania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2019-2025.

 28. Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.


Zapraszamy!

Tagi dla strony:

2019-08-22