VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

RG.0002.6.2019 Szyce, dnia 17 czerwca 2019 r.


Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś
informuje, że dnia 24 czerwca 2019 r. /poniedziałek /
o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1
odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.


Proponowany porządek obrad sesji przewiduje:
1) Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z dnia 30 maja 2019 r.
3) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Białym Kościele.
4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Wielkiej Wsi.
5) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Tomaszowicach.
6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Modlniczce.
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Modlnicy.
8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Bęble.
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Czajowicach.
10) Podjęcie uchwały w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę Wielka Wieś.
11) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy -pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (Dot. działki nr 100/18, Wielka Wieś)
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku komunalnym, zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (Dot. działki nr 97/18, Szyce)
14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku komunalnym, zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (Dot. działki nr 65, Giebułtów)
15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości. (Dot. działki nr 97/18, Szyce)
16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej stanowiącej gminny zasób nieruchomości. (Dot. działki nr 538/7, Będkowice)
17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku komunalnym zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej gminny zasób nieruchomości w trybie bezprzetargowym. (Dot. GOKIS)
18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielka Wieś.
19) Debata nad Raportem o stanie gminy Wielka Wieś za 2018 rok.
20) Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Wielka Wieś.
21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za 2018 rok.
22) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wielka Wieś za rok 2018.
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wielka Wieś za rok 2018.
24) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.
25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2019-2025.
26) Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

Projekty uchwał


Transmisja na żywo

2019-06-17