VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 30 maja 2019 r. /czwartek /, o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Proponowany porządek obrad sesji przewiduje: • Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

 • Przyjęcie protokołu z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielka Wieś na lata 2019-2021.

 • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Modlniczce.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Modlniczce poprzez zmianę adresu siedziby przedszkola oraz poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele poprzez zmianę adresu siedziby szkoły.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielka Wieś.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użytkowanie, w drodze bezprzetargowej pomieszczeń w budynku komunalnym, stanowiącym gminny zasób nieruchomości, z przeznaczeniem na prowadzenie sportowej działalności statutowej.

 • Podjęcie uchwał w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.

 • Podjęcie uchwał w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś z przeznaczeniem na cele publiczne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/449/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 12 października 2018 roku w sprawie udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania publicznego pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2019.

 • Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś, Przewodniczącego Rady, wolne wnioski i sprawy bieżące.

2019-05-24