LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś informuje, że dnia 29 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy LII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.  Transmisja online 
Porządek obrad sesji przewiduje:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z dnia 30 listopada 2022 roku.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka Wieś z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Komisji Statutowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wielka Wieś na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wielka Wieś na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2022 Nr XL/458/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś na lata 2022-2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Wieś.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wielka Wieś na rok 2023.
13. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
14. Zamknięcie sesji Rady Gminy Wielka Wieś.

2022-12-22