Informacja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Wielka Wieś


26 czerwca 2014 r. w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Modlnicy obyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wielka Wieś.

Na początku Sesji na wniosek Krzysztofa Kwietnia Radnego miejscowości Tomaszowice została wprowadzona dodatkowa uchwała dotycząca odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele publiczne. Nabycia przedmiotowej nieruchomości dokonuje się na cele publiczne – budowa boiska sportowego.

Następnie na wniosek Pani Przewodniczącej do porządku obrad zostały wprowadzone uchwały: w sprawie bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanych nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wielka Wieś na rzecz osoby fizycznej oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, do której wprowadzenia dokonał Pan Krzysztof Wołos Zastępca Wójta Gminy. Przedmiotowa pożyczka jest udzielana przez WFOŚiGW na bardzo preferencyjnych warunkach, z możliwością jej umorzenia. Przeznaczona zostanie na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w miejscowości Giebułtów, gmina Wielka Wieś –Etap III”.

Dodatkowo do porządku obrad na wniosek Wójta Gminy została wprowadzona uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Krakowskiego w formie nakładów finansowych na realizację zadania publicznego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Będkowicach” w 2014 roku. Niniejsza pomoc finansowa przeznaczona będzie na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2130K w miejscowości Będkowice Gmina Wielka Wieś do granicy z Gminą Zabierzów”.

Po otwarciu Sesji i uchwaleniu porządku obrad Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył stypendium Wójta 36 uczniom z terenu naszej gminy za szczególne osiągnięcia naukowe oraz sportowe.   

Następnie Radni uchwalili uchwały w sprawie:
    dzierżawy nieruchomości na rzecz Gminy Wielka Wieś od Rejonowej Spółdzielni Kółek Rolniczych z przeznaczeniem na cele publiczne. Z uwagi na małą ilość miejsc parkingowych przy urzędzie Gminy zawarto z Rejonową Spółdzielnią Kółek Rolniczych umowę na dzierżawę części działki sąsiadującej z budynkiem urzędu z przeznaczeniem na parking dla klientów oraz pracowników urzędu;
    przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Wielka Wieś;
    zawarcia porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Wielka Wieś zadań w zakresie zarządzania starodrożem drogi krajowej nr 94 w km 320+980 – 321+150 zlokalizowanym w miejscowości Biały Kościół;
    ogłoszenia „VI Konkursu Fotograficznego Piękno Gminy Wielka Wieś
w obiektywie”. W celu promowania walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Wielka Wieś Rada postanowiła ogłosić w/w konkurs;
    ogłoszenia Konkursu na „Najlepsze Eko-gospodarstwo w Gminie Wielka Wieś” w 2014 roku. Niniejszy konkurs ma na celu promowanie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekologicznych, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach domowych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii;
    wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych. Umowa niniejsza będzie zawarta w celu wspólnej realizacji projektu „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice” w ramach Priorytetu V Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś;
    udzielenia dotacji celowej dla Koła Łowieckiego „Lisi Jar”. Rada Gminy postanowiła udzielić Kołu Łowieckiemu „Lisi Jar”, z siedzibą w Bolechowicach - dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup urządzeń i środków odstraszających dziki z terenu Gminy Wielka Wieś, w kwocie: 10.000,00 zł.
    Jednym z najważniejszych punktów Sesji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Wieś za rok 2013 oraz udzielenie Wójtowi Gminy Wielka Wieś absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2013.  Po zapoznaniu się ze:
    sprawozdaniem finansowym Gminy Wielka Wieś za rok 2013,
    sprawozdaniem Wójta Gminy Wielka Wieś z wykonania budżetu za 2013 rok,
    informacją o stanie mienia Gminy Wielka Wieś,
    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013,
    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielka Wieś
Rada Gminy Wielka Wieś jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
    Radni zajęli się również korektami w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Tagi dla strony:

2014-06-30